VÄLKOMNA TILL SAMHÄLLSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2017


Fredag den 14 April 2017 klockan 13.00 Plats: Folkets Hus i Havstenssund

Hoppas du har möjlighet att närvara då det är många viktiga punkter att ta ställning till.....

 

 

Kallelse till Årsmöten

Tid: Fredag den 14 April 2017 klockan 13.00

Plats: Folkets Hus i Havstenssund

Dagordning för Havstenssunds Samhällsförening

A. Årsmötets öppnande, val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

B. Val av sekreterare

C. Val av två justeringsmän

D. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

E. Upprättande och fastställande av röstlängd

F. Styrelsens verksamhetsberättelse

G. Ekonomisk årsredovisning

H. Revisorernas berättelse

I. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

J. Val av funktioner för verksamhetsåret 2016

a. Ordförande

b. Vice ordförande

c. Styrelseledamöter

d. Revisorer

e. Revisorssuppleant

K. Val av valberedning

L. Övriga ärenden

a. Gemensam städdag 2016-04-16

b. Midsommarfirandet

c. Havstenssunds hemsida

d. Minneslund

e. Norra Magasinet

M. Beslut i fråga väckt av medlem genom motion, förutsatt att motionen inkommit i tillräckligt god tid för att frågan skall ha hunnit förberedas

N. Mötets avslutande

Välkomna!

www.havstenssund.se

Tillbaka till toppen