Havstenssunds bryggförening

Bakgrund

Sedan lång tid har det varit svårt att få båtplats i Havstenssund. Därför beslutade Havstensssunds samhällsförening år 2011 att bilda Havstenssunds bryggförening som fick i uppdrag att försöka råda bot på bristen av båtplatser. Det var då c:a 70 personer i Tanum kommuns kö för båtplats i Havstenssund. De som hade stått längst i den kön hade gjort det i 20 år. Och så är det för övrigt i dag också.

Tanums kommun hade under några år fört diskussioner med Länsstyrelsen om lämpligast plats för en småbåtshamn. De hade enats om att den yttre delen av Kvarnekilen var passande. Där finns sedan 40-talet en detaljplan som anger att bryggor kan anläggas. I detta skede beslutade kommunen att de ska bara bygga hamnar på egen mark och eftersom marken kring Kvarnekilen är privatägd slutade kommunen med sin planer där. Och där tog Havstenssunds bryggförening vid.

Medlemskap

Den får vara Medlem i Föreningen som själv äger en fastighet med färdigställt bostadshus eller byggbar tomt i Havstenssund eller som har annan väsentlig anknytning till Havstenssund, exempelvis genom att dela hushåll med person som äger sådan fastighet. Med Havstenssund avses det område som berättigar till medlemskap i Havstenssunds Samhällsförening.

Juridisk person får vara Medlem endast efter godkännande av styrelsen och på villkor att förutsättningarna för medlemskap i övrigt är uppfyllda.

Ansökan

Ansökan sändes till Roy Blom roy.blom@modernekonomi.se med följande uppgifter:

Sökandes namn, Fastighetsbeteckning, Hemadress, Telefon, Mailadress

Inbetalning

Bankgironummer

761465

Betalning från utlandet

IBAN: SE4480000835190038270773

SWIFT: SWEDSESS

Syfte & status

Bryggföreningen har till uppgift att anlägga och senare driva en småbåtshamn för personer med stark anknytning till Havstsenssund. Det kan vara att man har fastighet eller att man är permanentboende i Havstenssund. Orsaken till denna begränsning är att det är mycket svårt med parkeringsplatser på sommaren i Havstenssund. De med stark anknytning har redan parkeringsplats ordnad så inget ytterligare behov ska uppstå av de nya bryggorna. Havstenssund definieras i detta sammanhang på samma sätt som för Havstenssund samhällsförening, d v s Viken och öarna utanför ingår också.

När bryggföreningen startade sade de som varit med om att anlägga liknande hamnar att det tar tio år att komma till ett beslut. Bryggföreningen har nu hållit på i sju år och ännu är inge bryggor anlagda så den förutsägelsen var inte så tokig.

Under dessa år har det producerats mängde med papper och främst en så kallad miljökonsekvensbeskrivning som varit på remiss ett par gånger till olika myndigheter och kringboende. Bryggföreningen har också suttit med Länsstyrelsen flera gånger för att försöka förstå deras inställning vilket varit mycket komplicerat. Länsstyrelsen är den myndighet som är mest betydelsefull när man vill anlägga bryggor.

Det aktuella området är berört av flera olika lagar som ska skydda naturen. Men då det finns en antagen detaljplan har dessa lagar begränsad betydelse, vilket de som är emot att bryggorna anläggs inte vill acceptera. Bryggföreningen vill bygga bryggor för 50-60 båtar i det yttre av Kvarnekilen. Länsstyrelsen är emot planerna liksom de som bor där bryggorna ska anläggas, men många fler i Havstenssund är för att bryggorna anläggs.

Ett så pass stort projekt ska beslutas av Mark-och miljödomstolen som I januari 2017 höll förhandling i Havstenssund. I mars 2017 gav de i en dom tillstånd till att anlägga bryggorna

I april 2017 vann domen av Mark- och miljödomstolen laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen nekat prövningsrätt till de klagande.

I juni 2018 gav byggnadsnämnden i Tanum bygglov till bryggorna. Detta bygglov har överklagats av i stort sett samma personer som överklagade domen i Mark- och miljödomstolen.

Kontakt oss

Ordförande
Kjell-Ove Blom

Övriga ledamöter
Fredrik Vinge
Peter Rathsmann
Roy Blom, Kassör

Kontaktpersoner
Kjell-Ove Blom
Mobil: 0702 69 19 80
E-post: kjelloveblom@gmail.com