Om Havstenssund 

 Om Havstenssund 


Havstenssund

Är ett gammalt fiskeläge. Samhället var förr helt beroende av fiske och sjöfart. Några trålare och kräftfiskare finns kvar. Under våren och försommaren fångas makrill huvudsakligen i vad och höstens hummerfiske är viktigt för många, såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.
 
Idag svarar försäljning och service av fritidsbåtar för den mesta av sysselsättningen på orten. Många dagpendlar till arbeten i andra närbelägna orter. 

Tanum kommun har gjort en Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Havstenssund. Du kan ta del av den här

 

 


Havstenssund idag

Många av Havstenssunds äldre hus ägs idag av delårsboende (sommargäster). Många helårsboende finns i de nya områdena i de norra och östra delarna av samhället.

Näringslivet består av huvudsakligen av fiske, båtförsäljaren GBM och två sommaröppna restauranger. Tull- och lotsstationerna stängdes i mitten av 1900-talet, men lotsutkiken finns fortfarande kvar på Hällsö.
 
Väster om samhället ligger naturreservatet Trossö - Kalvö - Lindö med omväxlande landskapsvyer och en intressant flora och fauna.  

Källa: tanum.se

 

 

Havstenssunds historia

Klicka här för mängder av mer historia och bilder om Havstenssund

I Havstenssund har havet alltid varit viktigt. Området finns omnämnt redan i de norska kungasagorna från omkring år 1100. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.
 
Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet då fiske, frakt och stenindustrin växte och blev betydande näringar. Samhället präglades av den tidens sociala klasstänkande. I södra delen, som domineras av köpmanshuset vid hamnen, bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. De äldre delarna av Havstenssund, i norra delen av samhället, har en välbevarad miljö såväl vad avser bebyggelse som gator och trädgårdar. Detta område är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

Under första halvan av 1900-talet blomstrade samhället. Då fanns här två fiskgrossister, två livsmedelsaffärer, fiskkonservindustri, båtbyggeri, radioaffär, café, och post.
 
Vid infarten till samhället ligger Havstenssunds kapell. Själva byggnaden är uppförd i trä och taket är skifferklätt. Kapellet, som byggdes i slutet 1930-talet, har en mycket speciell exteriör. Arkitekten sägs ha inspirerats av de bohuslänska fyrplatserna; fyrtorn och fyrvaktarbostad.

 


Namnet Havstenssund

Havstenssund  har fått första delen av sitt namn från ön Havsten, norr om samhället. På  Havsten finns ett 60 m högt berg, som gör ön väl synlig för sjöfarare från alla håll. Det smala sundet mellan fastlandet och ön Hällsö ger den sista delen av ortens namn.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet; Sunneberget?

 

Kulturhistorisk bebyggelseinventering  i Tanums Kommun

I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund, våren –06 i uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram med målet att till år 2010 ha
identifierat och klassat kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt Länsstyrelsens Miljömål.

 

Föreliggande rapport, som belyser kulturhistoriska byggnader och miljöer i Havstenssund, är den femte i denna rapportserie. Det kulturhistoriska inventeringsarbetet sker samordnat med kommunens planarbeten.
I samband med en förändring av detaljplanen i de centrala delarna av Havstenssunds samhälle har kommunen beslutat att det skulle göras en inventering av det berörda området samt få en kulturhistorisk bedömning av såväl byggnader som miljöer i samhället.

Boende i Havstenssund

Det finns inget hotell eller pensionat i Havstenssund, men det finns privata hus och lägenheter som hyrs ut.

Här är en lista på hus och lägenheter som hyrs ut via Airbnb.

Här är ytterligare två hus som kan hyras i Havstenssund.

I Folkets Hus finns två små lägenheter att hyra.

Tillbaka till toppen