Årsstämman 22-05-28

Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening

Tid: lördag 28 maj 2022 kl 13.00 Kaffe och smörgås finns uppdukat från 11.30

Plats: Folkets Hus, Havstenssund

Kommentarer och röstning kan även ske digitalt. Kontakta ordförande:

brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan)

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5. Upprättande och fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1, se not 1)

7. Ekonomisk årsredovisning (Bilaga 2, se not 1)

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2022-23:

Ordförande, Vice ordförande, Styrelseledamöter, Revisorer/revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse/revisorer:

Elisabet Brock, Tina Karling-Hellsvik, Anders Johansson, Jörgen Jörgensen, Helena Nilsson, Peter Rathsmann, Fredrik Vinge, Lars Öberg

revisorer: Ingemar Andersson, Rolf Hansson suppleant. Christian Carlsson

11. Val av valberedning

Sittande valberedning föreslås: Kjell-Ove Blom, Henning Havsberg, Jan Thuresson

12. Övriga ärenden (Bilaga 3, se not 1 )

  1. Badplatsen och bastu
  2. Hamnparksveckan
  3. Norra magasinet
  4. Kranen Norrsundet
  5. Bok om Havstenssund

13. Medlemsmotioner (frågor som inkommit till styrelsen i tid för att förberedas)

14. Mötets avslutande

Nu ligger följande bilagor till årsstämman 22-05-28 upplagda i Filarkivet under mappen ”Årsmöten”

2022 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse HS 2021

2022 Bilaga 2 Ekonomisk redovisning 2021

2022 Bilaga 3 Övriga ärenden 2022

VÄLKOMNA

Styrelsen för Havstenssunds Samhällsförening,    www.havstenssund.se