Havstenssunds Historia

Klicka här för mängder av mer historia och bilder om Havstenssund

I Havstenssund har havet alltid varit viktigt. Området finns omnämnt redan i de norska kungasagorna från omkring år 1100. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.
 
Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet då fiske, frakt och stenindustrin växte och blev betydande näringar. Samhället präglades av den tidens sociala klasstänkande. I södra delen, som domineras av köpmanshuset vid hamnen, bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. De äldre delarna av Havstenssund, i norra delen av samhället, har en välbevarad miljö såväl vad avser bebyggelse som gator och trädgårdar. Detta område är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

Under första halvan av 1900-talet blomstrade samhället. Då fanns här två fiskgrossister, två livsmedelsaffärer, fiskkonservindustri, båtbyggeri, radioaffär, café, och post.
 
Vid infarten till samhället ligger Havstenssunds kapell. Själva byggnaden är uppförd i trä och taket är skifferklätt. Kapellet, som byggdes i slutet 1930-talet, har en mycket speciell exteriör. Arkitekten sägs ha inspirerats av de bohuslänska fyrplatserna; fyrtorn och fyrvaktarbostad.

Namnet Havstenssund

Havstenssund  har fått första delen av sitt namn från ön Havsten, norr om samhället. På  Havsten finns ett 60 m högt berg, som gör ön väl synlig för sjöfarare från alla håll. Det smala sundet mellan fastlandet och ön Hällsö ger den sista delen av ortens namn.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet; Sunneberget?

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun

I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund, våren –06 i uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram med målet att till år 2010 ha
identifierat och klassat kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt Länsstyrelsens Miljömål.

 

Föreliggande rapport, som belyser kulturhistoriska byggnader och miljöer i Havstenssund, är den femte i denna rapportserie. Det kulturhistoriska inventeringsarbetet sker samordnat med kommunens planarbeten.
I samband med en förändring av detaljplanen i de centrala delarna av Havstenssunds samhälle har kommunen beslutat att det skulle göras en inventering av det berörda området samt få en kulturhistorisk bedömning av såväl byggnader som miljöer i samhället.