Norra Magasinet Havstenssund

Norra Magasinet blickar åter, nymålat och stolt, ut genom Tärneskär!

Magasinet skulle rivas och bostäder skulle byggas, sådan var planen 2011. Samhällsföreningen var starkt emot tanken och aktiviteterna att rädda magasinet startade. Föreningen ansåg att magasinet var viktigt för Havstenssunds identitet och framtida möjligheter för tillväxt inom näringar som passade orten och bygden.

Temadagarna startade samma år i Folkets hus och på hamnplanen, talare bjöds in för att inspirera potentiella företagare att starta upp verksamheter. Carl Jan Granqvist talade om måltidsturism, Västsvenska turistrådet talade om Västsverige, vi hade flera departement representerade. Media var här och skrev flertalet artiklar. Temadagarnas huvudsakliga syfte var att i förlängningen visa beslutsfattarna att det fanns alternativ till en rivning och att magasinet hade en framtid.

Beslutet att riva magasinet upphävdes.

Samhällsföreningens lobbyverksamhet bidrog till beslutet att inte riva magasinet.

Byggnaden var delvis i mycket dåligt skick, underhållet var eftersatt och risk fanns att huset delvis kunde falla samman. Samhällsföreningen uppvaktade ägarna om detta, att renovering var nödvändig. Ingenting hände. I detta läge beslutade sig föreningen att sondera möjligheterna att hyra magasinet. Då det inte var ett alternativ för kommunen föreslog Samhällsföreningen att bilda en intresseförening för att köpa magasinet, och på detta sätt säkerställa magasinets fortlevnad. Ägarna var positiva att sälja till föreningen, pris förhandlades fram där också viss renovering skulle ingå.

Ett prospekt arbetades fram av föreningen som vidare distribuerades till potentiella donatorer. Media bjöds in till presskonferens, uppmärksamheten var stor.

Föreningen hade under tiden en mycket konstruktiv och bra dialog med de båda ägarna. Under tiden fick magasinet endast en ägare då kommunen köpte den resterande delen.

Efter möte med Tanums kommun där Samhällsföreningen på nytt föreslog att hyra snarare än köpa, är kommunen nu inställd på fortsatt ägarskap.

Med kommunen som långsiktig ägare där nu också starten på en grundläggande renovering har genomförts har föreningens mål blivit uppfyllt. Att magasinet ej skulle rivas eller förfalla. Nu återstår att fylla byggnaden med ännu fler intressanta hyresgäster.

Medel som föreningen mottagit av intressenter i den tilltänkta ägarföreningen har varit avsatta på ett särskilt konto och kommer att återbetalas. För sådan återbetalning kontakta Samhällsföreningens kassör

Anders Johansson, Norrsundsvägen 7,

email anders.er.johansson@telia.com,

tel 0701-491210.

Byggnaden är nu, i samarbete med bebyggelseantikvarie från Bohusläns museum renoverad. Fasaden är målad med linoljefärg, fönster är renoverade och har ursprungligt utseende.

Det är det kommunala bolaget Tanums hamnar AB, som blir förvaltare av Norra Magasinet. De hyresgäster som idag huserar i magasinet, kommer att erbjudas fortsatt möjlighet att hyra. Därutöver finns stora möjligheter att utforma byggnadens rum till ändamål för t ex turistnäringen. Norra Magasinet har en stor potential att rymma kafé-/ restaurangverksamhet, samlingssal, skaldjursnäringens verksamheter, kontorsrum, verkstäder … i byggnaden finns många möjligheter.

För att staka ut en väg för framtida attraktiv utveckling av Norra Magasinet kommer Tanums kommun att bjuda in Havstenssunds samhällsförening till ett så kallat lotsmöte. Vid lotsmötet kommer olika representanter såsom kommunens näringslivsutvecklare, Räddningstjänst, Bygg- och miljöavdelning, Renhållning etc. att medverka, och syftet är att samordna kommunala resurser med samhällsföreningens ambitioner av lokal utveckling.