Hamnparken i Havstenssund

Tanums kommun har fastslagit att Hamnparken utgörs av parkmark
och ska vara en för samhället gemensam grönyta. Ett skötselavtal gällande drift och underhåll är framtaget av kommunens mark- och exploateringsavdelning och detta tecknas med Havstenssunds samhällsförening, som därigenom får möjlighet att utveckla och sköta området. Representant från styrelsen i samhällsföreningen har nu haft möte på plats i Hamnparken med kommunens fastighetsförvaltning.
Den gemensamma inpektionen av området resulterade i att:

  • den hög med kompostrester som ligger under kastanjeträden ska avlägsnas av fastighetsförvaltningen – ingen mer kompostering får ske där
  • Fastighetsförvalningen ska utreda om kastanjeträden, till hösten, kan beskäras av arborist så att risken för fallande grenar minimeras
  • Den gamla stenmuren inte kommer att åtgärdas, men eftersom många stenar ligger löst, får den inte beträdas
  • En avgränsning mot Sjövägen i form av ett enkelt staket med överliggare och underliggare, förslagsvis grönmålat med slamfärg, ska projekteras
  • Havstenssunds samhällsförening får samordna gestaltning och skötsel av Hamnparken utifrån medlemsintresse, förslagsvis genom en ”Hamnpark-sektion”
  • Eett första skissförslag på gestaltning anslås här nedan och diskuteras senare på föreningens årsmöte i juni

Samhällsföreningen tar gärna emot synpunkter och idéer
från medlemmar och boende.
Fortlöpande information gällande föreningens arbete och projekt
kommuniceras via hemsidan: havstenssund.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen Havstenssunds samhällsförening

Beskrivning av bild:

Ett första skissförslag på gestaltning. Hamnparken utgör en allmän grönyta – lite att likna vid en så kallad ”village green”.