HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING NYHETSBREV 2020-04-25

Samhällsföreningens årsmöte 2020 kommer på grund av coronavirus att äga rum först den 27 juni kl 10.00. Plats meddelas senare.

Städdag

Årets städdag är bestämd till den 9 maj. Soppåsar kommer att finnas utanför Ljugarbon. Tyvärr kommer ingen fika att serveras i år. Vi ser fram emot att gottgöra detta när corona har tystnats!

Destination Havstenssund.

En sjömatsfestival är planerad i samband med Havstenssundsdagen den 25 juli.

Föreningen diskuterar nu också hur projektet bäst kan fortsätta i framtiden.

Badstranden

Föreningen diskuterar förbättringsåtgärder på stranden med kommunen

Norra magasinet

Diskussioner med kommunen pågår fortfarande om byggnadens fortsatta drift, underhåll och förvaltning. Kommunen har nu övertagit ägandet av hela byggnaden och har för avsikt att bevara magasinet. Efter de nu genomförda fasadarbetena under vintern utför kommunen nu visst inre arbete i byggnaden. Havstenssunds Samhällsförening kommer därför inte att förvärva magasinet men kommer att medverka i en grupp, tillsammans med flera aktörer i samhället, som vill arbeta för att hyra och utnyttja delar av byggnaden till verksamheter som följer mål som projektet Destination Havstenssund har verkat efter.

De bidrag som enskilda medlemmar har inbetalt till föreningen för ett eventuellt förvärv av magasinet kommer att återbetalas. Bidragen har varit avsatta på ett särskilt konto.

Spången

Löpande besiktningar av Spången är nödvändiga. Diskussioner om detta pågår med kommunen.

Hamnparken

Efter besked från kommunen att ”hamnparksområdet” enligt detaljplan enbart är klassat som park har möte ägt rum för att diskutera utformning framtida skötsel, gestaltning och arbetsfördelning.

Hastighetsbegränsande åtgärder

Trafikverket är tyvärr avvisande till åtgärder för att begränsa hastigheten på Sjövägen, exempelvis i form av bulor eller elektronisk skylt. Styrelsen kommer att fortsätta försöka övertyga vägverket av vikten av en sådan åtgärd.

Cykelväg till Grebbestad

Styrelsen verkar för att en särskild gång- och cykelväg byggs till Grebbestad. Efter ett medborgarförslag har kommunen nu begärt att byggandet av en sådan förbindelse tas med i regionala planen för 2022-25.

Medlemsavgift:

Vi påminner om vår medlemsavgift: 100 kronor per person/år

Märk gärna inbetalningen med antal medlemsavgifter.

Bankgiro: 5393-1770

Swish: 123 290 98 02