Årsmöte för Havstenssunds samhällsförening 2020

Tid: lördag 27 juni 2020 kl 10.00
Plats utomhus: Folkets Hus terass, Havstenssund (maxantal personer: 50)
De som inte är med fysiskt kan kommentera genom att kontakta ordförande: brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan)
Man kan även rösta via mail eller annan skriftlig kontakt med styrelsen

Dagordning:
A. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna
B. Val av sekreterare
C. Val av två justeringspersoner
D. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
E. Upprättande och fastställande av röstlängd
F. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1, se Havstenssund.se)
G. Ekonomisk årsredovisning (Bilaga 2, se Havstenssund.se)
H. Revisorernas berättelse
I. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
J. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2020-21
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Styrelseledamöter
d. Revisorer
e. Revisorssuppleant
Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse/revisorer förutom att Roy Blom
avgår och Tina Karling-Hellsvik träder in som ordinarie ledamot.
K. Val av valberedning
Sittande valberedning föreslås: Kjell-Ove Blom, Henning Havsberg, Jan Thuresson
L. Övriga ärenden (Bilaga 3, se Havstenssund.se)
a. Destination Havstenssund
b. Norra magasinet
c. Hamnparken
M. Medlemsmotioner (frågor som inkommit till styrelsen i tid för att förberedas)
N. Mötets avslutande

VÄLKOMNA
Styrelsen för Havstenssunds Samhällsförening, www.havstenssund.se