Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening, torsd 18 maj 2023 kl. 10.30

Tid: torsdag 18 maj 2023 kl. 10.30 Plats: Folkets Hus, Havstenssund 

Kommentarer och röstning kan även ske digitalt. Kontakta ordförande:

brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan)

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5. Upprättande och fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1, se not 1)

7. Ekonomisk årsredovisning (Bilaga 2, se not 1)

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2022-23:

Ordförande, Vice ordförande, Styrelseledamöter, Revisorer/revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse/revisorer:

Elisabet Brock, Tina Karling-Hellsvik, Anders Johansson, Jörgen Jörgensen, Helena

Nilsson, Peter Rathsmann, Fredrik Vinge, Lars Öberg

revisorer: Ingemar Andersson, Rolf Hansson suppleant. Christian Carlsson

11. Val av valberedning

Sittande valberedning föreslås: Kjell-Ove Blom, Henning Havsberg, Jan Thuresson

12. Övriga ärenden (Bilaga 3, se not 1 )

a. Badplatsen och bastu

b. Hamnparksveckan

c. Kranen Norrsundet

d. Bok om Havstenssund

e. Hamnplan och norra magasinet

13. Medlemsmotioner (frågor som inkommit till styrelsen i tid för att förberedas)

14. Mötets avslutande

not 1: bilagor 1-3 finns att läsa på Havstenssund.se den 12 maj och kommer att finnas på mötet.

För de som vill kan vi även maila bilagorna.

VÄLKOMNA 

Styrelsen för Havstenssunds Samhällsförening,    www.havstenssund.se