Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening

Tid: lördag 11 maj 2024 kl 10.30 Plats: Folkets Hus, Havstenssund

Kommentarer och röstning kan även ske digitalt. Kontakta ordförande:

brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan)

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5. Upprättande och fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1, se not 1)

7. Ekonomisk årsredovisning (Bilaga 2, se not 1)

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2024-25:

Valberedningen föreslår:

Styrelseledamöter

Omval: Tina Karling Hellsvik, Anders Johansson, Jörgen Jörgensson, Peter Rathsmann, Fredrik Vinge, Lars Öberg

Nyval: Anna Bäckstedt Anders Stridsberg

Ordförande Fredrik Vinge, vice ordförande Lars Öberg

Revisorer sittande: Ingemar Andersson, Rolf Hansson, och suppleant Christian Carlsson

11. Val av valberedning

Till valberedning föreslås: Henning Havsberg, Per Åke Hansson

12. Övriga ärenden (Bilaga 3, se not 1 )

  1. Badplatsen och bastu
  2. Hamnparksveckan
  3. Bok om Havstenssund
  4. Hamnplan och norra magasinet

13. Medlemsmotioner (frågor som inkommit till styrelsen i tid för att förberedas)

14. Mötets avslutande

not 1: bilagor 1-3 finns att läsa på Havstenssund.se den 4 maj och kommer att finnas på mötet. För de som vill kan vi även maila bilagorna.

VÄLKOMNA

Styrelsen för Havstenssunds Samhällsförening,    www.havstenssund.se