Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening

Tid: lördag 19 juni 2021 kl 11.00    Plats utomhus: Folkets Hus terrass, Havstenssund

De som inte är med fysiskt kan kommentera genom att kontakta ordförande:

brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan)

Man kan även rösta via mail eller annan skriftlig kontakt med styrelsen

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5. Upprättande och fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1, se not 1)

7. Ekonomisk årsredovisning (Bilaga 2, se not 1)

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2020-21:

Ordförande, Vice ordförande, Styrelseledamöter, Revisorer/revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse/revisorer:

Elisabet Brock, Tina Karling-Hellsvik, Anders Johansson, Jörgen Jörgensen, Helena Nilsson, Peter Rathsmann, Fredrik Vinge, Lars Öberg

revisorer: Ingemar Andersson, Rolf Hansson suppleant. Christian Carlsson

11. Val av valberedning

Sittande valberedning föreslås: Kjell-Ove Blom, Henning Havsberg, Jan Thuresson

12. Övriga ärenden (Bilaga 3, se not 1 )

  1. Badplatsen och bastu
  2. Hamnparken
  3. Norra magasinet

13. Medlemsmotioner (frågor som inkommit till styrelsen i tid för att förberedas)

14. Mötets avslutande

not 1: bilagor 1-3 finns att läsa på Havstenssund.se den 12 juni och kommer att finnas på mötet. För de som vill kan vi även maila bilagorna.

VÄLKOMNA

Styrelsen för Havstenssunds Samhällsförening,    www.havstenssund.se