Nyhetsbrev februari 2021

NYHETSBREV HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING, FEBRUARI 2021

 Under vintern 2020/21 har föreningen arbetat bl a med de frågor som beskrivs nedan. Arbetet har liksom tidigare påverkats av covid-19 epidemin och alla möten har hållits elektroniskt.  Smittan har också resulterat i att planerade möten med kommunen försenats.

 

Årsmöte och städdag

På grund av coronasmittan är Föreningens årsmöte senarelagt och preliminärt bestämt till sista veckan i juni.  Städdagen planeras till den 1 maj 2021.

 

Hemsidan

Arbete pågår för att underlätta för styrelsen att hålla hemsidan uppdaterad.

 

Badplatsen

Diskussioner pågår med kommunen för att förbättra badplatsen, bl.a. genom att flera bänkar placeras ut och genom en omdragning av gångvägen.  Kommunen är positiv. Det är också föreningens förhoppning att en bastu ska kunna byggas i anslutning till badplatsen.  Förebilder finns i andra kustorter. Föreningen verkar också för att belysningen längs Spången ska förlängas över Badplatsen. Från toppen av backen österut är dock vägmarken privatägd och disponeras inte av kommunen.

 

Spången

Arbete pågår för att förbereda erforderliga förbättringsarbeten p.g.a. förslitningar och skador.  Vidare kommer räddningsstegarna som delvis är defekta att tas bort och eventuellt ersättas med nya.

 

Norra magasinet

Diskussioner med kommunen fortsätter om hur norra magasinet ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Det är styrelsens förhoppning att verksamhet inriktad mot havet och den marina miljön ska kunna knytas till magasinet.  Flera intressenter finns, men det kommer också att bli fråga om en ekonomisk avvägning.

 

Trafiksituationen

På föreningens initiativ kommer en motion att ges in till kommunfullmäktige om hastighetsbegränsande åtgärder.

 

Flaggning

Styrelsen söker fortfarande hjälp för att lösa den praktiska hanteringen av flaggningen i södra hamnen.

 

Infoskylt

Kommunen har nu bestämt att en informationsskylt om samhället ska placeras ut nedanför välkomstskylten vid kyrkan. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till placeringen. Föreningen medverkar till utformning av textinnehållet.

 

Kalender

I mitten av december publicerade föreningen en Havstenssundskalender för 2021 med äldre fotografier från orten.  Kalendern kan fortfarande inhandlas på GBM för 100kr.  Ev överskott kommer att gå till underhåll av Spången.

 

Förhoppningen är att kunna ge ut en ny kalender under 2022 och styrelsen tar tacksamt emot bilder och förslag.

 

Röjning och städning

En initiativ har tagit för att röja sly i Tjärnenbacken söder om kyrkan och kontakt har tagits med markägaren om detta. Städdag för samhället är som redan nämnts preliminärt bestämd till den 1 maj.

 

Hamnparken vid Sjövägen

Föreningen är nu överens med kommunen om områdets skötsel.  Området utgör parkmark enligt byggnadsplanen och det ligger både i föreningens och kommunens intresse att området kan hållas snyggt och tillgängligt för allmänheten.

 

Film om samhället

Diskussioner pågår med en fotograf medförankring i samhället, som har tagit fram material för en film om samhället.

 

Enkät om föreningen

Det är styrelsens avsikt att i samband med stämman dela ut en enkät till medlemmarna om föreningens verksamhet.

 

Program för 2021

Arbete med programmet för sommaren 2021 pågår.  Det är föreningens förhoppning att traditionellt midsommarfirande kan arrangeras på fotbollsplan och även att en Havstenssundsdag ska kunna genomföras.  Planerad dag för Havstenssundsdagen är den 31 juli.