NYHETSBREV MAJ 2021

Liksom under förra året har föreningens arbete starkt påverkats av Covid-19 pandemin.  Följande frågor är för närvarande aktuella. 

Havstenssundsdag

En Havstenssundsdag planeras till lördagen den 31 juli. Föreningen hoppas att Coronaläget då ska vara sådant att dagen kan genomföras detta år.

Årsmötet

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 19 juni kl 10:00. På grund av smittspridningsrisken kommer mötet liksom förra året att hållas på terrassen bakom Folkets hus.

Havstenssundskalendern

Kalendern med gamla bilder från samhället för 2021 blev en stor succé trots att den publicerades först i mitten av december. Föreningen planerar ge ut en ny kalender för nästa år och efterlyser bilder med anknytning till samhället som kan användas i detta sammanhang.

Norra magasinet

Kommunens renoveringsarbeten i magasinet fortsätter, och föreningen för en löpande diskussion med kommunen om vilka aktiviteter som fortsättningsvis ska bedrivas i byggnaden.

Spången

Inom en nära framtid kommer nya räddningsstegar att monteras.

Badplatsen

Föreningen har arbetat intensivt med kommunen för att få till stånd en uppsnyggning av badplatsen. Diskussioner för också med kommunen om att ta över den befintliga omklädningshytten för att där inreda en bastu. För närvarande söks strandsskyddsdispens och bygglov för arbetena. Kommunen vill bygga en ny omklädningshytt i bakre delen av den byggnad där toaletten finns.

När bastun uppförts är tanken att driften att skötas av en särskild bastuförening.

Den som är intresserad av att delta i arbetet med bastun kan anmäla sig till Tina Karling Hellsvik, email tina@ritaiskara.se eller Elisabet Brock, email brockelisabet@gmail.com.

Minneslund

Föreningen har länge verkat för att en minneslund ska uppföras i anslutning till kyrkan. Vi har under våren fått det glädjande beskedet från Svenska kyrkan att en sådan inom kort ska anläggas.

Hamnparken

Marken är kommunens och ska användas som park. Föreningen kommer fortsättningsvis att ta hand om skötseln av hamnparken. Detta innebär enbart att vi ska hålla området städat så att det för allas trevnad ser snyggt ut.  

Cykelväg till Grebbestad

Vägen till Grebbestad är hårt trafikerad. Vi verkar för att få till stånd en avskild cykelväg. Intresset är stort också hos kommunen. För närvarande planeras byggnation av en cykelväg från Edsviks campingplats in till Grebbestad. Vidare finns planer på en cykelled vidare till Havstenssund. Information om kommunens planer finns på kommunens hemsida, https://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/trafikochgator/gangochcykelvagar.4.7664b4813898b7df9844555.html

Trafiksituationen

Föreningen har under många år arbetat för att hastighetsbegränsande åtgärder ska vidtas på vägen genom samhället. Nu har ett medborgarförslag om detta ingivits till Tanums kommun. Vi kommer också att försöka få till stånd ett tydligt markerat övergångsställe där Arnes väg korsar bilvägen. Tyvärr är det många, både gäster och boende, yrkes- och privattrafikanter som kör alldeles för fort. Inte minst de boende som bor mitt emot kyrkan störs av detta.

Flaggning

Styrelsen efterlyser frivilliga som kan hjälpa till med flaggningen på flaggdagar – både i södra hamnen och på grusplan.

Tångenrundan

På Tången har blåsipporna i år blommat som väl aldrig förr. Tångenrundan har sedan förra sommaren blivit föremål för en ordentlig röjning. Bland annat har en sedan länge igenvuxen stig från grinden vid infarten till det inhägnade området upp över berget nu röjts. Arbetet har utförts av frivilliga på eget initiativ. Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla dem som varit aktiva.

Ytterligare arbeten är planerade, bl a kommer grusmassor att läggas på ‘stenbryggan’ längs klipporna mot Sannäsfjorden. Föreningen har bidragit med kostnader för materiel och röjningsutrustning.

Städdag

Årets städdag genomfördes den 1 maj i år. Med glädje kunde konstateras, att det verkade finnas mindre skräp i år än tidigare.  Ett stort tack till alla som samhällsbor som ställde upp på olika sätt.

Årsavgiften

Årsavgiften är 100kr / person. Den kan betalas via

Swish: 123 290 9802

eller

Bankgiro: 5393–1770

Eller från utlandet till:

BIC: SWEDSESS

IBAN: SE39 8000 0835 1900 3824 2830

Märk betalningen med namn och adress och mailadress.

Havstenssund i maj 2021

Styrelsen