Nyhetsbrev September 2021

Också denna sommar begränsades föreningens aktiviteter av Covidsmittan. Årsstämman hölls därför utomhus med ett 30-tal deltagande medlemmar.

Styrelsen arbetar för närvarande med bland annat följande frågor.

Norra magasinet

Kommunens arbeten med renoveringen fortsätter. Samhällsföreningen har under flera år kämpat för att magasinet ska bevaras och inte ersättas med en nybyggnad med bostadsrätter. Föreningen medverkar fortsatt i diskussionerna om den framtida användningen av byggnaden.

Promenadslingan

En förbättring av markeringarna har skett, och arbetet med detta fortsätter.

Städdagen

Årets städdag ägde rum den 1 maj, och det är många som vill hjälpa till att hålla samhället snyggt. Glädjande nog kan man konstatera, att Havstenssund sällan varit så fritt från skräp som i år. Låt oss hoppas att det är en trend som håller i sig.

Kalender

Föreningen har också i år gett ut en Havstenssundskalender, i år med naturbilder i färg och omfattande tiden juli 21– juni 22. Kalendern finns att köpa på GBM för 120kr.

Spången

Räddningsstegarna har nu bytts ut. Vissa trädetaljer på Spången har åldrats, och dessa kommer av säkerhetsskäl att ersättas med nya.

Hamnparken

Under sommaren har flera aktiviteter kunnat äga rum i Hamnparken bakom Ericssons hus vid Södra hamnen.  Föreningen organiserade en hästskokastningstävling, som blev mycket välbesökt. Kanske lockade vinnarpriset: 1,5kg färska räkor och samma mängd färska kräftor, allt från samhällets egna båtar. Föreningen arrangerade också en loppmarknad i parken. Trots att den kom att infalla på en av sommarens varmaste dagar kom många besökare. Planen är att upprepa båda arrangemangen under 2022 och att utöka med ytterligare arrangemang, kanske en konsert. En mindre informationsskylt kommer att sättas upp vid entrén till området. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du vill vara med att jobba med något arrangemang under nästa sommar eller har egna förslag.

Havstenssundsdagen

Tyvärr kunde av smittoskäl någon Havstenssundsdag inte heller i år arrangeras. Föreningen är här beroende av samverkan med externa parter och hoppas att förutsättningarna förbättras till nästa år.

Trafiksituationen

Under sommaren har vägverket målat 40km markeringar på asfalten på Sjövägen och även satt upp nya skyltar. Det är många som klagar på de höga hastigheterna, och tyvärr räcker inte de nya åtgärderna för den sänkning av hastigheten som föreningen eftersträvar. Inte minst vid kyrkan är det många – både från samhället och besökare – som fortsätter att köra alldeles för fort. Föreningen arbetar därför nu för ett markerat övergångsställe, där Arnes väg korsar stora vägen. Dessutom kommer föreningen att verka för en ytterligare hastighetsbegränsning på de mindre gator som leder ner till Södra hamnen och Norrsundet.

Lyftkranen i Norrsundet

Kommunen vill slippa bära ansvaret för den manuella lyftkranen i Norrsundet. Denna är mycket uppskattad av många samhällsbor och föreningen undersöker nu om det kan finnas möjlighet att ta över den och vilka effekter detta kan få ekonomiskt och ansvarsmässigt. Föreningens slip i Kvarnekilen har kommit till mycket stor användning under året. Föreningen hoppas att de som använder slipen kommer ihåg att betala avgiften, hittills 50kr, som kan swishas till föreningen enligt anvisningar på platsen.

Tångenrundan

Under sommaren har stora förbättringsarbeten genomförts. Bland annat har stenbryggan mot Sannäsfjorden grusats, likaså den steniga passagen mellan Blöte backe och Plassen (där kåtan står). Föreningen har bekostat själva grusningen, men mångs frivilliga har deltagit i arbetet. Flera ytor närmast Tångenrundan har också hållits öppna och fria från sly, delvis på traditionellt sätt med lie. Detta har skett genom insatser av frivilliga. Genom sådant arbete har också – på initiativ av enskilda eldsjälar – den gamla stigen över berget från den tidigare campingplatsen ner till Sannäsfjorden röjts och spångar anlagts.

Badplatsen

Tanums kommun vill inte längre ta ansvar för den öppna omklädningshytten ovanför bryggorna. Därför har frågan väckts om hytten med bibehållande av omklädningsmöjligheter delvis skulle kunna byggas om till bastu att drivas av en särskild bastuförening. Ett liknande arrangemang finns i flera andra kustsamhällen i kommunen. Kommunen ställer sig positiv till detta, men tyvärr har länsstyrelsen vägrat strandskydds­dispens, ett beslut som föreningen har överklagat. Kommunens toalett ska finnas kvar, och en omklädningsmöjlighet att finnas i den bortre delen av toalettbyggnaden.

Minneslund vid kapellet

Föreningen har under många år arbetat för att en minneslund skulle anläggas vid kapellet. I år har detta förverkligats.

Hemsidan

Gå gärna in på föreningens hemsida www.havstenssund.se. Föreningen försöker att löpande informera om sina aktiviteter där.

Maila förslag eller frågor till: info@havstenssund.se