NYHETSBREV

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING

SEPTEMBER 2022

Vardagen har återvänt och med den har lugnet lagt sig över vårt samhälle. Men snart börjar hummerfisket med nytt liv innan hösten börjar på allvar.

Här följer information om vad samhällsföreningen har gjort under sommaren och kommer att arbeta med under hösten och vintern.

Badstranden

Tyvärr har föreningen inte fått godkännande av sin begäran om strandskyddsdispens för att bygga om den befintliga omklädningshytten till en bastu men diskussionerna fortsätter med kommunen, som är positivt inställd, och vi hoppas på en lösning.

Spången

I början av sommaren sattes varningsskyltar upp. Strömmen i sundet är mycket stark, och det är inte ofarligt att falla i sjön där. Under tidigare år har det också i enstaka fall förekommit att det badats vid räddningsstegarna vilket är direkt olämpligt.

Inför årets säsong skedde en upprustning av spången på flera ställen. Vissa intilliggande ytor behöver också förnyas. Dessa tillhör kommunen, och en diskussion med kommunen om detta pågår. Kommunen har redan utfört visst arbete på den brygga för öbor som ligger mellan södra hamnen och spångens början.

Norra magasinet

Kommunens upprustningsarbete och föreningen kommer i samråd med kommunen delta i planeringen rörande magasinets framtida användning.

Hamnparken

Hamnparksveckan 2022 genomfördes i juli. Med många besökare och deltagare i aktiviteterna kan det glädjande konstateras att den blev en succé. [Bilder från hamnparken kan ses nedan.]

Vi tar nu ny sats inför nästa år. Bland annat hoppas vi på en upprepning av den trots regnigt väder mycket välbesökta konserten med klassisk musik med deltagande professionella musiker från bl. a Kungliga filharmoniska orkestern och Radiosymfonikerna.

Hamnparken ligger på kommunal mark. Det är glädjande att många upptäckt den och använder den som lekplats för barn eller som ett område att bara koppla av och njuta i. Föreningen hoppas kunna göra parken ännu mer attraktiv och tar gärna emot tips och förslag.

Trafiken

Arbetet fortsätter med att försöka få tillstånd till hastighetsbegränsande åtgärder på sidogatorna ner till havet. Trots många försök har vi inte fått gehör för vårt önskemål om hastighetshinder på själva Sjövägen.

Tången

Med många frivilliga insatser har stigen runt Tången kunnat röjas och hållas i bättre skick än väl någonsin tidigare. Vid kapellet – i början av Arnes väg – har en skogsdunge röjts, vilket skett med mycket ideellt arbete från boende.

Våra medlemmar

Efter några år med färre medlemmar ­– möjligtvis som följd av covid-epidemin har föreningen har under 2022 haft en stor medlemstillströmning, och vi hade i augusti fler än 375 betalande medlemmar.

Hjärtstartaren vid GBM

På väggen utanför GBM finns en hjärtstartare, som är tillgänglig för alla. I början av sommaren höll Patrik Alström, hjärtläkare och sommarboende på Hälsö, en genomgång om hur den ska användas. Detta blev mycket uppskattat av närvarande medlemmar och föreningen hoppas att en ny visning kan ske nästa år.

Lyftkranen i Norrsundet

Under någon tid har diskussioner pågått om hur lyftkranen ska kunna drivas vidare sedan Tanums hamnar förklarat att de inte längre vill bära ansvaret för densamma. Det är rätt många som vill att kranen ska finnas kvar och föreningen stödjer de enskilda initiativ som förekommit om fortsatt drift.

Brunnsorkestern WermDalssextetten tågar genom samhället 18/7
Styrka och Flås 19/7 och 21/7
Kasperteater 19/7
Bruntespelen 23/7
Friluftskonsert 24/7